REGULAMIN

§1. Zasady ogólne

 1. Dla bezpieczeństwa i komfortu naszych Gości, każda osoba wstępując na teren Hotelu Nosselia, tym samym oświadcza, że zna i akceptuje treść Regulaminu.
 2. Na teren Hotelu Nosselia nie mają wstępu osoby postronne, a wszyscy Goście zachowują się kulturalnie i uprzejmie. Teren Hotelu Nosselia jest monitorowany.
 3. Obowiązuje cisza od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego, chyba że odbywa się zorganizowana impreza, o czym Goście są informowani z wyprzedzeniem.
 4. Dzieci oraz zwierzęta pozostają pod stałą opieką osób pełnoletnich, które są odpowiedzialne za wszelkie wyrządzone przez nie szkody, w tym usunięcie nieczystości. Zwierzęta są przebadane i zaszczepione zgodnie z przepisami prawa i pozostają pod pełną kontrolą osoby odpowiedzialnej (np. smycz, kaganiec).
 5. Pojazdy i piesi stosują się do zasad obowiązujących w Strefie Zamieszkania. Pojazdy silnikowe nie mogą poruszać się poza wyznaczonymi parkingami i utwardzonymi dojazdami.
 6. Goście mają dostęp do pomieszczeń wynajmowanych oraz ogólnodostępnych (np. Recepcja, Restauracja). We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. Goście poruszają się swobodnie z poszanowaniem prywatności innych, mienia, przyrody oraz zasad bezpieczeństwa i porządku powszechnie przyjętych oraz określonych w Regulaminie.
 8. Goście mają dostęp do licznych atrakcji oznaczonych na załączonej Mapie. Korzystanie z atrakcji może podlegać szczególnym zasadom określonym w Regulaminie.
 9. Goście urządzają ognisko, grill, imprezy itp. wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i na warunkach określonych w Regulaminie oraz uzgodnionych w Recepcji.
 10. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu są kulturalnie upominane a w ostateczności stosowane są dalsze środki dyscyplinujące.

§2. Korzystanie z pokoi

 1. Hotel Nosselia świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem i zaszeregowaniem. Wszelkie zastrzeżenia Goście zgłaszają w Recepcji aby umożliwić sprostanie ich oczekiwaniom.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby, tzn. od godz. 14:00 do godz. 12:00 następnego dnia. Dla grup zorganizowanych doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 10:00 następnego dnia. W miarę możliwości dobę można przedłużyć (nieodpłatnie do godz. 14, odpłatnie do godz. 18).
 3. Jeżeli czas pobytu nie został określony, pokój jest wynajęty na 1 dobę. W miarę możliwości pobyt zostanie przedłużony na życzenie Gościa po zgłoszeniu do max. godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.
 4. Gość opuszcza pokój przed ustalonym końcem pobytu. W przeciwnym wypadku nalicza się opłatę za kolejną dobę oraz niezależnie od tego stosuje się środki, o których mowa w §4.
 5. Osoby niezameldowane odwiedzają Gości w pokojach w godz. 7.00-22.00. Wizyta więcej niż 4 osób wymaga uzgodnienia w Recepcji. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom.
 6. Szczegółowe warunki pobytu, jak: liczba Gości, cena, warunki pobytu dodatkowych osób lub zwierząt, wyposażenie, usługi lub udogodnienia określa załączony Cennik, Informator hotelowy lub są ustalane indywidualnie.
 7. Opłata za pobyt jest uiszczana przed udostępnieniem pokoju. Aby otworzyć rachunek na pokój należy dokonać pre-autoryzacji karty płatniczej lub pozostawić kaucję w Recepcji.
 8. Rezerwacja pokoju wymaga wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka jest zaliczana na poczet opłaty za anulowanie.
 9. Rezerwacja pakietu pobytowego wymaga wpłacenia zaliczki w wysokości 100% ceny pobytu. W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka jest zaliczana na poczet opłaty za anulowanie.
 10. Niewykorzystanie rezerwacji w dniu rozpoczęcia pobytu jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji w tym dniu.
 11. Skrócenie pobytu nie ma wpływu na pierwotną cenę całego pobytu jeżeli zostało zgłoszone później niż 7 dni przed ostatnim dniem skróconego pobytu.
 12. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób odwiedzających, w tym koszty usunięcia trwałych zabrudzeń.
 13. Opuszczając pokój Goście upewniają się, że drzwi są zamknięte.
 14. Hotel Nosselia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych i innych cennych przedmiotów, które nie zostały przekazane na przechowanie.
 15. Rzeczy osobiste Gości znalezione przez obsługę są przechowywane do 3 miesięcy. W tym okresie Gość może je odebrać lub żądać dostarczenia na własny koszt we wskazane miejsce.
 16. W pokojach nie wolno używać urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju za wyjątkiem ładowarek, zasilaczy urządzeń TV oraz komputerowych.
 17. W razie pożaru Goście natychmiast zawiadamiają Recepcję, stosują się do jej poleceń obsługi, korzystają z dróg ewakuacyjnych (centralna klatka schodowa Hotelu Nosselia).
 18. Goście powinni zapoznać się z planem ewakuacji umieszczonym na korytarzu w Hotelu Nosselia

§3 Korzystanie z atrakcji

 1. Korzystanie z Łowiska (nr 20 na Mapie) podlega opłacie, określonej w załączonym cenniku (Cennik dostępny jest też na stronie hotelowej). Opłatę należy uiścić w Recepcji, przed udaniem się na Łowisko.
 2. Wjazd oraz postój pojazdów silnikowych w pobliżu Łowiska jest dozwolony wyłącznie w czasie niezbędnym do rozładowania/załadowania ekwipunku osób korzystających z Łowiska.
 3. Goście dokonują połowu wyłącznie z wyznaczonych stanowisk. Z jednego stanowiska mogą korzystać maksymalnie dwie osoby naraz, wyposażone w maksymalnie trzy wędki łącznie.
 4. Stanowiska są udostępniane w miarę dostępności. Zaleca się wcześniejszą rezerwację telefoniczną bądź mailową i wpłacenie 40% zaliczki.
 5. Na terenie Łowiska obowiązuje zakaz kąpieli. Goście zachowują szczególną ostrożność podczas przebywania nad wodą oraz dbają o środowisko, porządek i zachowanie ciszy.
 6. Wstęp i połów na zamarzniętym Łowisku jest możliwy wyłącznie na własną odpowiedzialność Gościa i po podpisaniu stosownego oświadczenia dostępnego w Recepcji.
 7. Goście swobodnie korzystają z obiektów sportowych (nr 13, 17 i 22 na Mapie) w sposób okazjonalny, w miarę dostępności, zgodnie z przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność.
 8. Na terenie obiektów sportowych mogą odbywać się imprezy (w tym imprezy zamknięte) zorganizowane przez Hotel Nosselia lub inne podmioty w porozumieniu z Hotelem Nosselia.
 9. Na terenie obiektów sportowych, Goście we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność organizują i uczestniczą w okazjonalnych grach i zabawach.
 10. Atrakcje dla dzieci (nr 11, 12 i 22 na Mapie) przeznaczone są do okazjonalnego użytku przez dzieci, zgodnie z przeznaczeniem (m.in. stosownie do wieku, wzrostu i wagi dzieci) pod opieką osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i zachowanie.
 11. Goście podchodzą do zwierząt na własną odpowiedzialność. Należy zachować szczególną ostrożność i stosowne zachowanie, a w kwestii karmienia porozumieć się opiekunem zwierząt.
 12. Goście swobodnie korzystają z Polan Piknikowych (nr 8, 13 i 19 na Mapie) oraz innych podobnych miejsc (nr 10, 16 i 18 na Mapie) w sposób okazjonalny, w miarę dostępności oraz zgodnie z przeznaczeniem i na własną odpowiedzialność, nie utrudniając korzystania innym.
 13. Na terenie, o którym mowa w pkt 11 mogą odbywać się imprezy (w tym imprezy zamknięte) zorganizowane przez Hotel Nosselia lub inne podmioty w porozumieniu z Hotelem Nosselia.
 14. Korzystanie z pozostałych atrakcji na terenie Hotelu Nosselia jest możliwe wyłącznie w porozumieniu i na zasadach ustalonych indywidualnie z obsługą.

§4 Nieprzestrzeganie regulaminu

 1. Środki dyscyplinujące, służą do zapewnienia Gościom oraz innym osobom na terenie Hotelu Nosselia poczucia bezpieczeństwa i komfortu i nie mogą być nadużywane w innym celu.
 2. W stosunku do osoby, która narusza Regulamin i nie stosuje się do poleceń obsługi, Hotel Nosselia może odmówić dalszej obsługi i świadczenia usług (również w przyszłości).
 3. W stosunku do osoby, która uporczywie narusza Regulamin i uporczywie odmawia wykonania poleceń obsługi, stosuje się polecenie niezwłocznego opuszczenia terenu Hotelu Nosselia oraz podejmuje się działania posługując się właściwymi służbami porządkowymi.
 4. Niezależnie od działań, o których mowa w pkt. 2 i 3 powyżej, Hotel Nosselia może żądać od osoby naruszającej Regulamin zapłaty kary finansowej, w wysokości:
  • 50 zł za naruszenie zakazu palenia oraz za każde inne naruszenie Regulaminu,
  • 200 zł za spowodowanie trudnych do usunięcia zabrudzeń oraz za uporczywe naruszanie Regulaminu i uporczywe odmawianie wykonania poleceń obsługi,
  • 500 zł za naruszenie Regulaminu narażające na niebezpieczeństwo osoby przebywające na terenie Hotelu Nosselia (w tym siebie) lub zachowanie krzywdzące w stosunku do tych osób,
  • 1000 zł za naruszenie Regulaminu skutkujące koniecznością użycia środków przymusu bezpośredniego.
 5. Niezależnie od działań, o których mowa w pkt. 2-4, Hotel Nosselia może żądać zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych, również wtedy gdy przewyższa ono wysokość kar.